Tetovací barvy: Jaké barvy mohou aktuálně tatéři používat? 

Obrázek autora
Nikola Nováčková
21. 6. 2024
0

Tetování má bohatou historii sahající dalek do minulosti, ale bezpečnost tetovacího inkoustu nebyla vždy součástí tetovacího procesu. V dnešní době se odhaduje, že jeden z pěti dospělých má alespoň jedno tetování. Toto číslo je vyšší u mladších osob ve věku 18 až 29 let. Proto není divu, že se ve velkém začala řešit problematika bezpečnosti tetovacích inkoustů nejen u černo šedých, ale i barevných tetování. Zákaz, nebo nařízení, které vydala Evropská Unie, mělo v tomto ohledu všechno zlepšit. Pojďme se na tuto regulaci podívat blíže.

Co jsou to tetovací barvy?

Tetovací barvy se obvykle vyrábí z pigmentu a nosného roztoku. Inkoust může být složen z řady různých složek, které zajišťují, že barva vydrží v pokožce po mnoho let, včetně.

Primární složkou je pigment, který dodává tetování jeho barvu. Pigmenty lze získat z různých zdrojů, včetně zeleniny, minerálů (těžké kovy) a syntetických materiálů. Pro správné rozptýlení pigmentu v kůži obsahuje tetovací inkoust také nosné látky. Tato činidla pomáhají suspendovat pigment v inkoustu a usnadňují jeho aplikaci do pokožky. Mezi běžné nosiče patří voda, glycerin a alkohol.

Některé tetovací inkousty mohou také obsahovat konzervační látky, které pomáhají zabránit růstu bakterií a jiných kontaminantů. Tyto konzervační látky pomáhají udržovat inkoust čerstvý a zabraňují vzniku infekcí. A v neposlední řadě, mohou tetovací inkousty obsahovat stabilizátory, které pomáhají udržovat správnou konzistenci inkoustu a zabraňují jeho rozpadu nebo vyblednutí v průběhu času.

Co je to nařízení Evropské unie REACH

REACH je nařízení Evropské unie, přijaté za účelem zlepšení ochrany lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou představovat chemikálie, a zároveň zvýšení konkurenceschopnosti chemického průmyslu EU. Podporuje také alternativní metody pro hodnocení nebezpečnosti látek s cílem snížit množství testů prováděných na zvířatech. (1)

REACH se v zásadě vztahuje na všechny chemické látky, nejen ty, které se používají v průmyslových procesech, ale také v našem každodenním životě, například v čisticích prostředcích, tetovacích barvách a také v předmětech, jako jsou oděvy, nábytek a elektrické spotřebiče. Nařízení má proto dopad na většinu společností v celé EU. (1)

Tatér drží tetovací inkousty.

Důvody stanovených změn v používání tetovacích barev

Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) bylo přijato pro efektivnější kontrolu chemických látek, které by mohly ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Toto nařízení se zaměřuje na lepší a dřívější identifikaci vlastností chemických látek a přijímá opatření, jako je postupné vyřazování nebo omezení látek vzbuzujících velmi velké obavy. (4)

Posouzení zdravotních rizik

REACH ukládá průmyslovému odvětví odpovědnost za řízení rizik spojených s chemickými látkami a za poskytování bezpečnostních informací o těchto látkách. Výrobci a dovozci musí shromažďovat informace o vlastnostech chemikálií, které používají, a registrovat tyto údaje v centrální databázi Evropské agentury pro chemické látky (ECHA). Tento systém podporuje větší transparentnost a také podporuje využívání alternativních vědecky uznaných metod hodnocení nebezpečnosti látek, které nevyžadují testy na zvířatech. (3)

Regulace potenciálně nebezpečných chemických látek

Mnoho chemikálií nikdy neprošlo důležitými toxikologickými a ekotoxikologickými studiemi. Kvůli nedostatku informací o jejich toxicitě mohou být potenciálně velmi bezpečné. Nařízení REACH má fungovat na principu, že mnohem více chemikálií bude podrobeno komplexnímu testování, než tomu bylo v minulosti. Všechny existující látky (tj. látky uvedené na trh před rokem 1981) s objemem výroby nebo dovozu větším než 1 tuna ročně nyní musí být systematicky testovány s ohledem na jejich nebezpečné vlastnosti. Předpokládá se, že těchto látek je kolem 30 000. Dosud jen 3000 tzv. nových látek muselo před uvedením na trh projít hodnocením zdravotních a ekologických rizik. (4)

Jaké změny nastaly

Spotřebitelé i pracovníci, kteří přicházejí do styku s chemikáliemi, budou mít prospěch z nového nařízení REACH. Toto nařízení ukládá průmyslovému odvětví mnohem větší odpovědnost za bezpečné nakládání s jeho produkty. Výrobci a dovozci musí do roku 2018 registrovat přibližně 30 000 chemických látek u nové Evropské agentury pro chemické látky a vyhodnotit jejich rizika. Pro tento účel musí poprvé připravit zprávy o chemické bezpečnosti (CSR) a zdokumentovat všechny známé testy. Zvláště nebezpečné látky musí projít povolovacím řízením. Vzhledem k přísným požadavkům na schvalování se očekává, že tyto látky budou v dlouhodobém horizontu nahrazeny méně nebezpečnými. (3)

SBÍRKA BAREVNÝCH INKOUSTŮ.

Odkdy je nařízení v platnosti?

REACH je zkratka pro Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. V platnost vstoupila dne 1. června 2007.

Kdo změny schválil

Evropská komise přijala první návrh týkající se těchto změn již v roce 2003. Tento návrh se nakonec stal zákonem, jakmile Evropský parlament oficiálně schválil konečný text nařízení REACH v roce 2007.

Nařízení Komise (EU) 2020/2081

V tomto nařízení se hovoří o omezeních zakazující jak uvádění směsí k použití pro účely tetování na trh, tak používání směsi pro účely tetování, pokud obsahují jakékoli látky zařazené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 do třídy nebezpečí karcinogenita, mutagenita nebo toxicita, senzibilizace kůže, žíravost pro kůži kategorie, dráždivost pro kůži, vážné poškození očí nebo podráždění očí.

Od kdy je nařízení v platnosti?

Toto nařízení vytvořené Evropskou komisí vstoupilo v platnost 4. ledna 2021.

Jaké barvy nyní mohou tatéři používat?

Dobrý tetovací inkoust musí splňovat nařízení REACH. Ovšem stojí za zmínku, že dodnes žádný inkoust nevyhovuje nařízení REACH na 100 %. Změnit složení inkoustu je obtížné, ale proveditelné. Někteří výrobci aktivně testují alternativy. (2)

Nové nařízení EU s názvem REACH přineslo velké změny v barevných tetování, protože zákaz přímo ovlivňuje pigmenty Blue 15:3 a Green 7, což snižuje paletu barev o 65–70 %. (2)

Barvy splňující REACH

 • Kuro Sumi Imperial Tattoo Ink
 • World Famous Limitless Tattoo Ink
 • Intenze Tattoo Ink
 • Eternal Ink Tattoo Ink
 • Radiant Evolved Tattoo Ink
 • Quantum Tattoo Ink
 • Dynamic Color Tattoo Ink
 • I AM INK Tattoo Ink
 • Eclipse Tattoo Ink
 • KILLERBLACK Tattoo Ink
 • Panthera Tattoo Ink
 • Carbon Black Tattoo Ink
 • Viking Ink Tattoo Ink by Dynamic
 • Premier Products Tattoo Ink (5)

Zdroje:

 1. ECHA. (nedatováno). Understanding REACH, (https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach).
 2. DEVRUPA RAKSHIT. (2022). Why Europe Is Banning Colored Ink Tattoos, (https://www.theswaddle.com/why-europe-is-banning-colored-ink-tattoos).
 3. ECHA. (nedatováno). Tetovací barvy a permanentní make-up, (https://echa.europa.eu/cs/hot-topics/tattoo-inks).
 4. BfR. (nedatováno). REACH – the new European chemicals legislation, (https://www.bfr.bund.de/en/reach___the_new_european_chemicals_legislation-9749.html).
 5. KILLERINK. (nedatováno). EU REACH Compliant Tattoo Ink, (https://www.killerinktattoo.co.uk/tattoo-ink/eu-reach-compliant-tattoo-ink).
Obrázek autora
Autor
Nikola Nováčková

Komentáře

Zanechte první komentář

Další články

Zpět

Zpět na stránky

Napište, co hledáte